Prof Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

A) ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, www.ilkaykasatura.com ve mobil aplikasyon üzerinden Psikoterapi Hizmeti satın alacak kişi (“ALICI” veya “DANIŞAN”) ile (“SATICI” veya “UZMAN”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

 

 1. SATICI/UZMAN BİLGİLERİ

 

Ünvanı                : Prof. Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi

Adresi                  : Yıldız Posta Cad. Çiğdem Apt.No: 8 D:11 Gayrettepe 34330 / İstanbul

Telefon                : 0212 274 86 00

Eposta adresi    : info@ilkaykasatura.com

 

 1. CAYMA HAKKI

3.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa ifa tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün olmasına rağmen kurum prensibi olarak 15 (onbeş) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine veya sistemde online olarak bu maddede ve işbu formun 3.4. maddesinde  belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir.

ALICI eğer cayma hakkını kullanmak isterse bunu mevzuat gereğince Hizmet Alımına başlamadan önce websitesi veya mobil aplikasyon üzerinden kullanmalıdır. Bunun için internet sitesinde veya mobil aplikasyonda yer alan “RANDEVUYU İPTAL ET” bölümünden iade formu ile işlem yapmalıdır. ANCAK; ALICI, SATIN ALDIĞI ONLİNE TERAPİ HİZMETİ’Nİ TERAPİ(RANDEVU) SAATİNE 24 SAATTEN AZ BİR SÜRE KALA İPTAL EDERSE ÜCRET İADESİ ALAMAYACAKTIR. EĞER ALICI TARAFINDAN TERAPİ SAATİNE 24 SAATTEN FAZLA BİR SÜRE VARKEN YAPILAN İPTALLERDE ÜCRET İADESİ 1 KEREYE MAHSUS OLARAK YAPILIR. ANCAK ÜST ÜSTE OLACAK ŞEKİLDE 2 KEZ TERAPİ(RANDEVU)  İPTALİ GERÇEKLEŞTİRİLİRSE İPTAL EDİLEN İKİNCİ TERAPİ(RANDEVU) ‘NİN ÜCRETİNİN İADESİ YAPILMAZ.

3.2. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

3.3. Cayma hakkının kullanılması için 15 (onbeş) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; ALICI tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve ALICI’ya anında ifa edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

3.4.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde hizmeti iade almakla yükümlüdür.

3.4.4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

PSİKOTERAPİ HİZMETİ DE BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMEKTE VE BELİRTİLEN İPTAL ŞARTLARI DIŞINDA CAYMA HAKKI KULLANIMI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

 1. HİZMET BİLGİLERİ

 

4.1. Hizmetin temel özelliklerini (türü ve miktarı) Psikoterapi Merkezi’ne ait internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hizmet Kodu ve Adı

 

4.4. Satın alınan hizmet için  her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1.        ALICI, hizmetlerin temel niteliklerine (cinsi ve türü, miktarı, birim fiyatları, satış bedeli, ödeme- tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa şekli ve cayma hakkı) ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

5.2.        Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet sitesi veya mobil aplikasyon üzerinden ALICI’ya ifa edilir.

5.3.        Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

5.4.        Hizmetlerin, ifası anında ALICI’nın bizatihi adresinde veya online olarak sistemde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa ifa edilecek ise, ifa edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından, online olarak hazır bulunmamasından veya ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’ya hizmetin geç ifa edilmesinden kaynaklanan her türlü zarar ve oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

5.5.        ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Hizmet’i  almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda hizmet ifasından önce Hizmet bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Hizmet’i ifa etmeyebilir.

Hizmet İfası sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Hizmet en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5.6.        Hizmet’in normal satış/ifa koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında ifa edilememesi halinde SATICI ifa ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir hizmet satın alabilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.7.        Sipariş iptallerinde hizmet bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

5.8. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetlerin ifa edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 

 1. ÖZEL ŞARTLAR

6.1. SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli paketler düzenleyebilir. Şu kadar ki, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı hizmetlerdeki iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen paket koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde paket kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülerek mahsup edilecektir.

6.2. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

 

B) DANIŞAN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Danışan Üyelik sözleşmesi Yıldızposta Caddesi Çiğdem Apt. No:11 D: 8  adresinde ikamet eden Prof Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi (“Psikoterapi Merkezi”) ile www.ilkaykasatura.com (“Websitesi”), mobil aplikasyon üzerinden ve/veya Terapi  Merkezi’ne gelerek ve Danışan Üyelik  hesabı açarak, aşağıda belirtilecek şartlarda hizmet alacak (Danışan ) arasında sanal veya fiziksel ortamda kabul edilmek suretiyle imzalanmaktadır.

 

İşbu Sözleşme dahilinde Psikoterapi Merkezi ve Danışan, ayrı olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak da anılabileceklerdir. Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

 

 1. TANIMLAR

Bu Sözleşmede geçen;

 

 1. Sözleşme: İşbu Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’ni,
 2. Terapi Merkezi: Yıldızposta Caddesi Çiğdem Apt. No:11 D: 8 bulunan ve Uzman’ların sadece fiziksel koşullarının yeterliliği sebebi ile terapi hizmetini vermek için kullandığı Terapi Merkezi’ni,
 3. Psikoterapi Hizmeti: Bir ücret veya menfaat karşılığında uzmanlar tarafından sunulan bireysel veya grup olarak alınan destek sürecini,
 4. Psikoterapi Merkezi: Uzman’lar ile Danışan’ları bir araya gelmesine sadece ve sadece aracılık eden Prof. Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi’ni,
 5. Danışan: İşbu sözleşmeyi onaylamış gerçek kişiyi
 6. Uzman: Psikoterapi Merkezi’nde, Website’de veya Mobil Aplikasyon üzerinden kendi namına ve kendi hesabına hizmet sunan, gerekli yetkinlik ve diplomalara sahip Klinik Psikolog ve Psikiyatristi,
 7. Seans/Randevu: Danışan ile Uzman’ın birlikte sanal ya da fiziki ortamda gerçekleştirdiği, psikoterapi hizmetinin sunulduğu zamanı
 8. Online Terapi/Hizmet: ilkaykasatura.com Websitesi veya Mobil Aplikasyon üzerinden online olarak gerçekleştirilen Psikoterapi Hizmeti’ni,
 9. Websitesi: Psikoterapi Merkezi’nin maliki bulunduğu ilkaykasatura.com ‘u
 10. Mobil Aplikasyon: Psikoterapi Merkezi’nin maliki bulunduğu Google Play Market veya App Store’da ürün olarak kullanıma sunulmuş, akıllı telefonlara indirilmek sureti ile kullanılan uygulamayı,
 11. Platform: Psikoterapi Hizmeti’nin sağlandığı websitesi, mobil aplikasyon ve fiziksel sair ortamları;

 

ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamını; Psikoterapi Hizmeti almak isteyen veya hali hazırda Psikoterapi Hizmeti alıp ödeme yapmayı ya da yeni Hizmet için randevu almak isteyen Danışan’ların, Psikoterapi Merkezi’nin maliki bulunduğu Platform üzerinden, aşağıda belirtilecek şartlar altında verilecek olan Psikoterapi Hizmeti kapsamında Tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

İŞBU SÖZLEŞME SADECE TARAFLAR ARASINDA BAĞLAYICI OLUP DANIŞAN İLE UZMAN ARASINDAKİ MADDİ, MESLEKİ VEYAHUT HİÇBİR İLİŞKİ İŞBU SÖZLEŞMENİN KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR.

DANIŞAN İŞBU SÖZLEŞMEYİ SANAL YA DA FİZİKİ ORTAMDA İMZALAYARAK; PSİKOTERAPİ MERKEZİ’NİN UZMAN İLE DANIŞAN ARASINDA ORTAYA ÇIKMIŞ VEYA ÇIKABİLECEK HERANGİ BİR ANLAŞMAZLIKTA ASLA TARAF OLMAYACAĞINI SADECE RESMİ MAKAMLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Psikoterapi Hizmeti, konusunda uzman kişiler eşliğinde yapılan, yaşanılan zorlukların aşılabilmesi veya kişisel gelişimler için motivasyonun arttırılabilmesine yönelik düşünce ve davranışlarınızı keşfetme ve gerekli olması durumunda değişikliğe gidilebilmesi sürecidir.
 2. Psikoterapi hizmeti; Danışan’lara Terapi Merkezi’nde, mobil aplikasyon veya ilkaykasatura.com üzerinden online olarak uzmanlar (klinik psikolog, psikolog, psikiyatrist) tarafından verilir.
 3. Danışan, Psikoterapi Hizmeti sırasında yapılan görüşmelerin ancak, Danışanın kendisine veya 3. kişilere zarar vermesinin kuvvetli bir şüphe ile ortaya çıkması ve Uzmanın gerek görmesi halinde veyahut yasal merciler tarafından yasal yollar ile talep edilmesi durumunda paylaşılabileceğini kabul eder.
 4. Psikoterapi Merkezi tıbbi tavsiye vermemektedir ve online terapi her türlü tedavi ve yönlendirme için uygun değildir. Eğer acil tıbbı yardım alma ihtiyacı duyuluyorsa ve kendine ve başkalarına zarar verme gibi acil bir ruh durumu söz konusu ise 155 POLISYADA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ’NİN ARANMASI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
 5. Websitesi üzerinde paylaşılan bilgiler hiçbir türde tıbbi tavsiye içermediği gibi, asla bu amaç ile paylaşılmamıştır. Site içeriğindeki hiçbir bilgi tıbbi ya da mental sağlık görüşü belirtmeyi amaçlamaz ya da hiçbir tedavi seçeneğine referansta bulunmaz.
 6. Psikoterapi Merkezi’nde veya sitede hizmet veren psikolog, klinik psikolog ve psikiyatristlerin verebilecekleri bilgi, tedavi, tavsiye, ilaç ve önerip yönlendirebilecekleri kurum, ilaç, tedavi veya tavsiye, hiçbir koşul altında Psikoterapi Merkezi tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş, onaylanmış olarak kabul edilemez ve uzmanın sağlayacağı hizmetin kalitesi ve uygunluğu garanti edilememektedir. Zira, Prof. Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, psikoterapi hizmeti vermek isteyen uzmanlar ile danışanları bir araya getiren bir platformdur. Danışan, bu gibi nedenlerle oluşabilecek her türlü sorundan Psikoterapi Merkezi’nin sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.
 7. Terapi Merkezi ve sitedeki uzmanların profilleri ve uzmanlar tarafından sağlanan içerik, bilgi ve tavsiyenin doğruluğu, güvenilirliği, yasallığı ve uygulanabilirliği Psikoterapi Merkezi tarafından garanti edilemez. Bu nedenlerle oluşabilecek zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında Psikoterapi Merkezi sorumlu olmamaktadır.
 8. Online terapi hizmetinden yararlanabilmek ve Platform’a üye olabilmek için 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olmak Psikoterapi Merkezi’nde 18 yaşından küçük ve/veya kanunen sınırlı bireyler ancak ebeveynlerinin/kanuni temsilcilerinin üyeliği üzerinden ve onların eşliğinde Hizmet alabilmektedir.
 9. Danışanın adı, soyadı, telefon benzeri bilgilerin tam ve doğru bildirmesi danışan sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya yanlış olduğunun belirlenmesi durumunda Psikoterapi Merkezi herhangi bir uyarıda bulunmadan seansı iptal etme veya görüşmeleri askıya alma hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Psikoterapi Merkezi sorumlu değildir.
 10. Danışan bilgilerinin danışanın ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Psikoterapi Merkezi sorumlu değildir.
 11. Websitesi’nde verilen hizmetlere ulaşmak ya da kullanmak için çeşitli iletişim kanallarını kullanılması istenebilir. Psikoterapi Merkezi ile iletişim sağlarken kullanılan kanalların güvenliği Danışan sorumluluğundadır. Site ile iletişimde kullanılan iletişim kanallarına bağlanırken güçlü bir şifre (büyük, küçük karakterler, semboller ve rakamlardan oluşan) kullanılması ve iletişim kanallarını kullanırken yalnız olunması gerekmektedir. Hesap üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızın güvenliği tamamen Danışan’ın sorumluluğundadır. Danışan, İşbu maddeye aykırı davranıştan çıkabilecek her türlü zararın veya sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 12. Danışan tarafından Psikoterapi Merkezine yüklenen kişisel veriler üyelik sona erdikten sonra ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunun gereği 1 yıl, Tüketici Mevzuatı gereği de 3 yıl süreyle tutulacak, akabinde bu veriler silinecektir. İnternet üzerinden sağlanan servislerde güvenlik ve görüntülü görüşme teknolojilerinde %100 garanti verilemediğinden Danışan sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
 13. Psikoterapi Merkezi’ne ait blog, sosyal ağ vb modüllerin içinde paylaşılan hususların her türlü sorumluluğu bunu paylaşan kişiye/alıcıya aittir. Kişi; anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Psikoterapi Merkezi hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 14. Danışan, Psikoterapi Merkezi’ne ilettiği kişisel bilgilerin doğruluk ve güncelliğinden bizzat sorumludur. Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişiklik olan bilgileri en hızlı şekilde Psikoterapi Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdür. Danışan’ın Psikoterapi Merkezi’ne iletmediği güncellemelerden kaynaklı oluşabilecek bilgi eksikliği, yanlış bilgilendirme ve zararlardan Psikoterapi Merkezi sorumlu değildir.
 15. Danışan Psikoterapi Merkezi’ne güncel bilgilerini iletmediği müddetçe, Psikoterapi Merkezi kendisinde bulunan mevcut bilgilere göre işlem ve iletişim yapmaya devam eder.

 

 1. BİLGİLENDİRME

 

 1. Psikoterapi Merkezi uzmanlık alanlarını diplomalarını, kimliklerini ve tecrübelerini kontrol ederek Platforma kaydını yapmaktadır.
 2. Uzman’ın diploma, kimlik ve deneyim bilgisi uzmanın kendi beyanına dayalı olup, herhangi bir kurum/ kuruluş aracılığı ile teyidi yapılmamaktadır.
 3. Danışan’lar kendi uzmanını seçerler, seans öncesinde seçtikleri uzman hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Zira, Danışan ile Uzman arasındaki ilişkiden Psikoterapi Merkezi sorumlu olmayacaktır.
 4. Psikoterapi Merkezi hiçbir Uzmanı diğerinden ayırt etmez, doğrudan önermez, ilgili uzmanlık alanlarına bağlı olarak alternatif uzmanlar hakkında bilgi verir, Danışan hangi uzmandan hizmet almak istediğine kendisi karar verir. Bu nedenle Psikoterapi Merkezi hiçbir şekilse uzmanın vereceği hizmetin kalitesi konusunda garanti vermez.
 5. Uzman gerekli gördüğü takdirde Danışana hizmet aldığı uzmanını değiştirme teklifinde bulunabilir.
 6. Danışan, gerekli gördüğü durumlarda uzmanını değiştirme talebinde bulunabilir. Bu durumda Psikoterapi Merkezi, Danışanın talep ettiği hizmet alanına göre Platform’da bulunan diğer uzmanların bilgilerini doğrudan veya Platform aracılığıyla Danışan ile paylaşmakla yükümlüdür.

 

 1. SEANS ve RANDEVU

 

 1. Danışan, Hizmet satın alma sayfasında belirtilen Seans/Randevu saatine uygun olarak davranmayı, aksi taktirde hiçbir surette ücret iadesi talep edemeyeceğini ve söz konusu sebep olacağı her türlü zarar ve kaybı tazmin etmesi gerektiğini bilmektedir.
 2. Psikoterapi Merkezi, Terapi Merkezi’nde veya Platform üzerinden gerçekleştirilen seansların ses ve görüntü kaydı kesinlikle yapılmayacağını taahhüt eder.
 3. Danışan, Ses ve görüntü kaydı yapılmadığı için gerçekleştirilen seanslara geriye dönük olarak ulaşım ve seanslar hakkında bilgi edinme imkanı bulunmadığını kabul eder.
 4. Seans içeriği Uzman ve Danışan arasında gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Psikoterapi Merkezi Uzman ile Danışan arasındaki gizliliğin ihlali kaynaklı oluşabilecek ihtilaflarda taraf değildir ve kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir. Danışan işbu hususu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmektedir.
 5. Uzman ve Danışan arasında gerçekleştirilen seansların içeriği, kalitesi, tarafların yükümlülüğü hakkında Psikoterapi Merkezi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışan işbu hususu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmektedir.
 6. Danışan’ın uzmanını seçerek seansa başlaması durumunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu ve bilgilerini uzman ile paylaşmayı kabul etmiş olurlar. Paylaştıkları bilgilerin içeriği tamamen Danışan sorumluluğundadır.
 7. Danışan; Danışan’ın veya Uzmanın gerekli gördüğü durumlarda Uzman değişikliğine gidilmesi söz konusu olur ise, Uzman danışanın kendisine aktardığı tüm bilgileri danışan talep etsin veya etmesin, yeni Uzman’a aktarmakla yükümlü olduğunu bildiğini ve hususu kabul ettiği kabul ve taahhüt eder.
 8. Danışan, seans sırasında yaşanan acil durumlarda Uzman’ın Polis veya ilgili birimleri aramakla yükümlü olmadığını hizmet alınması sırasında Uzman’ın gerekli gördüğü takdirde ilgili mercilere haber vererek bilgi aktarımında bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.
 9. Psikoterapi süresi (seans süresi), Terapi Merkezi ve Uzman tarafından belirlenir ve Danışana görüşme öncesinde belirtilir. Uzman veya Psikoterapi Merkezi’nin psikoterapi süresinde değişikliğe gitme hakkı saklıdır. Bu durum Danışan’a derhal e-posta üzerinden yazılı ya da cep telefonundan sözlü olarak bildirilecektir.
 10. Psikoterapi Merkezi tarafından, Danışana ayrılan seans saatinde, Danışanın Terapi Merkezi’nde bulunmaması veya Online Terapi saatinde Websitesi veya Mobil Aplikasyon üzerinden bağlantı kurmaması durumunda, Danışan’a ücret iadesi yapılmayacağı gibi, Danışan ayrıca ilgili seans hakkını da kaybeder.
 11. Danışan; kendisinin seans saatinden daha geç bir saatte Terapi Merkezi’nde bulunması veya online terapi bağlantısına geç katılması durumunda seans bitiş saati değiştirilemeyeceğini kabul eder.
 12. Danışan, Randevu saatinde Online Terapi bağlantısına katılamaz veya geç katılır ise kaybedilen seans süresi için ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 13. Danışan, Psikoterapi süresi boyunca Danışan ve Uzman arasında yapılan görüşmelerin, Uzmanın gerek görmesi durumunda anonimleştirilerek akademik yayınlar ve görsel ve basılı yayınlarda kullanılmasına izin verdiğini kabul ve taahhüt eder.
 14. Uzman, gerekli gördüğü durumda online seans ile hizmet alan Danışan’ı Psikoterapi Merkezinde görüşmeye çağırabilir.

 

 1. ÜCRETLENDİRME

 

 1. Danışan seçtiği Hizmete uygun olarak, satın alma sayfasında belirtilen ücreti, platform üzerinden, anlaşmalı ödeme hizmeti kuruluşu ya da banka tarafından sağlanan sanal pos sistemi üzerinden kredi/debit kart ile ya da banka havalesi/eft ile yapacaktır.
 2. Platform’da belirtilen ücretler her bir Danışan için ve tek seans süresi için geçerlidir. Paket olarak satın alınan Hizmetler de aynı şartlarda sunulacak ve aynı şekilde hesap edilecektir.
 3. Online Terapi hizmetinde seans ücreti, seans başlamadan önce tahsil edilir. Tahsil edilmeyen seanslar için Uzman seans saatinde online bağlantıya katılmayacak ve Hizmet sunulmayacaktır.
 4. Danışan, randevu saatinizde Online Terapi bağlantısına katılmaması veya geç katılması durumunda kaybedilen seans süresi için ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.
 5. Danışan, Tüketici Mevzuatı gereği istisna kapsamında olduğu için satın aldığı Online Terapi Hizmeti için cayma hakkını kullanamaz. Bu hakkı ancak Platform’un sunduğu şartlarda bağlı olarak kullanmak isterse bunu Hizmet Alımına başlamadan önce websitesi veya mobil aplikasyon üzerinden belirtilen şartlarda kullanmalıdır. Bunun için internet sitesinde veya mobil aplikasyonda yer alan “Randevuyu İptal Et” bölümünden iade formu ile işlem yapmalıdır. Ancak; Danışan, satın aldığı online terapi hizmeti’ni, Seans (Randevu) saatine 48 saatten az bir süre kala iptal ederse ücret iadesi alamayacaktir. Eğer Danışan tarafindan Seans/Randevu saatine 48 saatten fazla bir süre varken yapilan iptallerde ücret iadesi 1 kereye mahsus olarak yapilir. Ancak 1 (bir) ay içinde üst üste olacak şekilde 2 kez iptal gerçekleştirilirse, iptal edilen ikinci Seans’ın (Randevu) ‘nun ücretinin iadesi yapılmayacaktır.
 6. Online Terapi uygulamasında seans ücreti tahsilatları için üçüncü bir parti ödeme aracısından da hizmet alınmaktadır.
 7. Online Terapi seans ücretleri, anlaşma ödeme hizmeti ya da bankalara ait sanal pos uygulaması veya havale/eft yöntemi ile tahsil edilmektedir.
 8. Sanal Pos yöntemi ile tahsilatlar Akbank Sanal Pos uygulaması ile gerçekleştirilecek olup, Danışan’ın bu ödeme yöntemini seçmesi durumunda Akbank Sanal Pos uygulaması kullanım şart ve koşullarını kabul etmiş olur. (Refer edeceğimiz bir sözleşme ve/veya bilgilendirme varsa hyperlink eklemeliyiz.)
 9. Sanal Pos üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için Psikoterapi Merkezi, Danışan’ından hiçbir koşulda kredi veya debit kart bilgisi istemez, sisteme kaydetmez ve saklamaz.
 10. Danışan gerekli gördüğü durumlarda sanal pos hizmeti için aracı kurum ile iletişime geçerek hizmet kullanım koşulları, güvenlik ve fraud (dolandırıcılık) sistemleri ile ilgili bilgi talep ve temin edebilir.
 11. Psikoterapi Merkezi ve/veya Uzman tarafından haklı bir sebebe dayanmaksızın gerçekleştirilecek iptal işlemlerinde Psikoterapi merkezi ve/veya uzman seansın Danışana uygun gün ve saatte telafisini yapmakla yükümlüdür.
 12. Danışan, Seans kullanım hakkını üçüncü kişilere devredemez.
 13. Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 1. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Kişisel Verileriniz, Websitemizde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası [Hyperlink verelim lütfen] ve ilgili Mevzuat çerçevesinde güvenli bir ortamda saklanarak, yalnızca Hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kullanılacak ve yine Hizmetin gereği gibi sağlanması amacıyla Uzmanlar ile paylaşılacaktır.

 

 1. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

 

 1. Danışan’ın Hizmet satın alma işlemleri, satın alma esnasında elektronik ortamda imzalayacağı Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine bağlı olacaktır. Ayrıca aşağıdaki maddelerde atfedilen hükümlerle de bağlıdır.
 2. Tüketici (Danışan) , sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca tüketici (Danışan), finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde, kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptir.
 3. Seans hizmeti, tüketiciye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olmasından dolayı, tamamlanmasını takiben tüketici (Danışan) tarafından cayma hakkı talep edilemez. Ancak Sözleşme’de belirtilen istisnai şartlar dahilinde iptal talep hakkını kullanılabilecektir. Bu hakkı geri almak ya da şartlarını değiştirmek tamamen tek taraflı olarak Platform’a aittir.
 4. Psikoterapi Merkezi’nde doğrudan fiziki ortamda alınan seans hizmeti Finansal Hizmetlere ilişkin mesafeli satış sözleşmesi kapsamında bulunmamaktadır. Bu nedenle Psikoterapi Merkezinde alınan seans hizmeti sözleşme yükümlülükleri kapsamında olmayıp, bu hizmete ilişkin cayma hakkı talep edilemez, kullanılamaz.
 5. Tüketicinin iptal hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.
 6. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

 1. MÜCBIR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 1. BÜTÜNLÜK

 

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 1. BİLDİRİM

 

Danışan ve Psikoterapi Merkezi, Danışan’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e­posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Danışan’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e­posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Danışan’nın e­-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

 

 

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

İşbu sözleşme, Danışan tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı veya tarafların sistemde bulunan elektronik posta adresine ileti gönderilmesi sureti ile bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin Psikoterapi Merkezi tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Danışan, fesih tarihine kadar Psikoterapi Merkezi tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

 

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 

Danışan, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Psikoterapi Merkezi’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi ve/veya hizmet aldığı 3. Şahısların veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SONLANDIRMA

 

 1. Psikoterapi Merkezi herhangi bir sebep bildirmeksizin hizmetin ve hesabın tamamını veya bir kısmını durdurma veya son verme hakkını saklı tutar.
 2. Psikoterapi merkezi, uzmanları ile çalışmalarını herhangi bir sebep bildirmeksizin bitirme hakkını saklı tutar.
 3. Psikoterapi merkezi sözleşmeye aykırı olarak gerçekleşen her türlü hile, yolsuzluk, hukuk ve yasaya aykırı durumu tespit etmesi durumunda yasal yolları kullanma hakkını saklı tutar.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflarca okunarak, Danışana elektronik veri sağlayıcısı aracılığı ile iletilmesini takiben, Terapi Merkezi’nde fiziksel olarak veya Platform üzerinden elektronik ortamda onaylamak sureti ile akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Tarih:[gununtarihi]

Danışan                                                                 www.ilkaykasatura.com