Anormal Psikoloji Nedir?

Davranış, ruh hali ve zihnin bireysel patolojilerinin doğasını anlama ile ilgilenen psikolojik gözlem alanı.

Agresyon Nedir?

Sözel ve fiziksel olabilen zor kullanan hedefe yönelik eylem. Öfke hiddet veya düşmanlık duygularının motor karşılığıdır.

Akut Stres Nedir?

Travmatik bir olayın ardından verilen ilk dönem tepkilerine verilen addır.

Amnezi Nedir?

Bellek kaybı. Alzheimer gibi bir organik beyin bozukluğuna, dissosiatif bozukluk veya depresyon gibi fonksiyonel pisikiyatrik bir duruma bağlı olabilir.

Analitik Psikoloji Nedir?

Analitik Psikoloji, Carl Gustav Jung‘un öğretilerini temel alan psikolojik akım. 

Anhedoni (Hazsızlık) Nedir?

Olağan ve zevk veren tüm etkinliklerden el çekme ve ilgi kaybı,  sıklıkla depresyonla ilgilidir.

Anksiyete (Bunaltı) Nedir?

İçten veya dışarıdan gelebilecek bir tehlike beklentisinin neden olduğu kaygı ve endişe durumu.

Anoreksi Nedir?

Anorexia Nervosa özellikle genç kadınlarda görülebilen yemek yememek çok az uyumak buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. 

Bağımlılık Nedir ?

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür.

Bağlanma Nedir?

Bir çocuk ve “düzenli bakıcı arasındaki duygusal ilişki.

Bilişsel Psikoloji Nedir?

Dikkat, dil kullanımı, bellek, algılama, problem çözme ve düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin çalışma alanı.

Bipolar Bozukluk  Nedir?

Depresyon ve mani alternatif dönemleri ile karakterize bir duygudurum bozukluğudur. 

Bulimia Nervosa Nedir?

Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler. Bu yeme işlemini genellikle yalnız kaldıklarında çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar.

Borderline Nedir?

Sınır kişilik, boşluk duyguları, kimlik karmaşası, kontrolsüzce ortaya konan öfke tepkileri, özel ilişkilerde aldatılma ve terk edilme korkuları, ilişkilerde karşı tarafın ilgisini çekmek üzere yapılan manipulatif davranış, intihar girişimleri, göz korkutmalar, zaman zaman gerçeklik algısının kaybı gibi özellikler gösteren bir kişilik yapılanmasıdır.

Çoğul Kişilik (Multiple Personality) Nedir?

Bir kişinin farklı zamanlarda iki veya daha çok sayıda tümden farklı kişilikler ve karakterlere bürünmesi

Déjà Vu Nedir?

Yeni bir durumun yanlış olarak geçmiş bir anının tekrarı gibi algılandığı görsel tanıma yanılsaması.

Danışan Odaklı Terapi Nedir?

Bireyin psikolojik açıdan sağlıklı büyümesini vurgulayan tedavi bir hümanist yaklaşım, tüm insanların kendini gerçekleştirme yönünde insan doğasının temel eğilimi paylaştığı varsayımına dayanmaktadır.

Depersonalizasyon Nedir?

Depersonalizasyon bozukluğu, kişinin bedeninden ve düşüncelerinden bağlantısı kopmuş veya ayrık hissetmesidir.

Depresyon Nedir?

Daha önceleri severek ve kendi isteğimizle yaptığımız aktiviteleri çeşitli çevresel, hormonal ve genetik bozukluklardan dolayı yapmak istemediğimiz, zevk almadığımız çökkünlük haline depresyon denir.

Derealizasyon Nedir?

Depersonalizasyon ile birlikte görülür. Kişinin, çevresini olduğundan farklıymış ve kendisine yabancıymış gibi algılamasıdır. 

Ego Nedir?

Kişiliğin genellikle bilinçli ve gerçekle bağlantısı olan parçasıdır.

Fobi Nedir?

Belli bir nesne veya durumdan aşırı korkudur.

Hallüsinasyon Nedir?

Dış uyaran olmaksızın yanlış algılamadır. Fonksiyonel psikoz veya organik beyin bozukluklarında görülür. İşitme, görme, dokunma, somatik, koku ve tat biçiminde olabilir.

İd Nedir?

Kişiliğin ilkel ve büyük kısmı bilinç dışı olan parçasıdır. Dürtülerle doyuma ulaşmak için uğraşır.

İllüzyon Nedir?

Bir uyaranın yanlış algılanmasıdır. Ruhsal hastalık kadar normal kişilerde de görülebilir.

İnkar Nedir?

İç ve dış dünyada gerginliği azaltmak için bilinç dışı bazı bilgileri reddetmektir.

İnsomni Nedir?

Uyku azalması veya yokluğu.

Katatoni Nedir?

Mutizm ve hareketsizlikle belirlenen bir bozukluktur. Bilinçte bozulma yoktur. Şizofrenide görülür.

Katarsis Nedir?

Rahatsızlığa neden olan duygu yüklerinin uygun bir boşaltım alanına aktarılarak kişinin arınması.

Kleptomani Nedir?

Ekonomik değerini gözetmeksizin çalma kompulsiyonu.

Klinik Psikolog Nedir?

Psikoloji alanında doktora yapan ve psikolojik sorunların değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine eğitim yapan kişiye denir.

Klostrofobi Nedir?

Kapalı yerde bulunma korkusu.

Kronik Stres Nedir?

Birey talepleri, onlarla başa çıkmak için mevcut iç ve dış kaynaklardan daha büyük olarak algıladığı uyarılmanın sürekli bir durumudur.

Libido Nedir?

1-Cinsel dürtü,2-Genel psişik enerji.

Mani Nedir?

Hastanın işlevselliğinde belirgin bozulmaya neden olan yargılamasını bozan anormal ve inatçı bir biçimde yükselmiş bir duygudurum bozukluğudur.

Mazoşizm Nedir?

Kişinin acı duyma isteğini öne çıkaran bir tür cinsel bozukluktur.

Megalomani Nedir?

Kendini büyük ve önemli görme.

Nevroz Nedir?

Bir kişinin genellikle nedenini bilmediği ya da çok az bildiği iç çatışmalar ile birlikte, toplumsal yaşama uymak için gösterdiği çabalardan kaynaklanan ve hiçbir anatomik, fiziksel nedeni olmayan ciddi ve sürekli davranış bozukluklarına nevroz denir.

Obesite Nedir?

Aşırı şişmanlık.

Obsesyon (Saplantı) Nedir?

Mantıklı çabalarla bilinçten uzaklaştırılamayan, karşı konamayan bir düşünce veya duygunun patolojik olarak direnmesi.

Oedipus Kompleksi Nedir?

Oidipus kompleksi ya da Oedipus karmaşası, Sigmund Freud’un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni safdışı etme konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerin toplamı.

Otizm Nedir?

1-Otistik düşünce: Birey kişisel fantezi ve sanrılara gömülmüstür. Düşünceleri dış gerçeklerden ayrılmıştır. Şizofrenide görülebilir.2-Çocukluk otizmi: Bir çocukluk psikozudur.

Paranoya Nedir?

Gerçeğe dayanmayan ileri kuşkuculuk.

Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB) Nedir?

Olağandışı travmaya yanıt olarak gelişen bir tür kompülsif stres bozukluğu.

Projeksiyon Nedir?

Kişisel yetersizlikleri ve kabul edilemez duyguları dış dünyadaki kişilere ve faktörlere yansıtmadır. Suçlanmayı önlemek için bilinçdışı kullanılan bir yoldur.

Psikoz Nedir?

Gerçeği fanteziden ayırt edememe, gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, yeni gerçeklik yaratılması.

Rasyonalizasyon Nedir?

Kişinin davranışlarının gerçek nedenini hafifleterek açıklamasıdır.

Regresyon Nedir?

Düşünce, duygu ve davranışların ilkel dönemlere dönmesidir.

Represyon Nedir?

Bilinçten çıkarılan, kabul edilemeyen düşünce ve impulslardır.

Rorschach Testi Nedir?

Mürekkep lekelerini algılamayı ve algı nedenlerini kişilik dinamiğini incelemeye yarayan bir projektif testtir.

Sadizm Nedir?

Bir kişinin diğer birinin canını yakarak cinsel haz alması.

Sanrı Nedir?

Eldeki bilgilerle yanlışlığı gösterilemeyen, sosyal grupla aykırılık gösteren yanlış inançtır.

Somatizasyon Nedir?

Hastanın fiziksel belirtileri ve duyumları gerçekdışı veya yanlış yorumlamasıyla karakterize bir psikiyatrik bozukluk.

Süperego Nedir?

Kişiliğin eleştiren parçasıdır.

Sosyal Fobi Nedir?

Kalabalık ve sosyal ortamlardan duyulan fobik korku. Kişi genellikle küçük düşme korkusu duyar.

Şizofreni Nedir?

Çok yönlü dışavurumları olan kronik nüksedici düzelmeler gösterebilen psikotik bozukluktur.

Şizoid Kişilik Nedir?

Yalıtılmış ve yalnız kalma eğilimi.

Tik Nedir?

İstemsiz spazmodik kas hareketleri.

Ünipolar Depresyon Nedir?:

Tek uçlu olarak gelişen depresyon şekli.